Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 18 Haziran 2020 tarihli, 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

18 Haziran 2020

18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de, yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 9) değişikliği ile;
 
- İzinli gönderici yetkisini haiz firmaların, teminat gümrük idaresine yapacakları başvuru üzerine Tebliğ’de bahsi geçen ortak koşulların karşılanması durumunda özel koşullar aranmaksızın indirilmiş tutarda kapsamlı teminattan kolaylıkla yararlanabilmelerine,
 
- Kapsamlı teminata ilişkin referans tutar artırılmasında kapsamlı teminat izin şartlarının gümrük idaresince gözden geçirilebilmesine,
 
- Ortak transit rejimi çerçevesinde çok modlu taşımacılıkta transit süre sınırının belirlenmesinde taşıma modları arasındaki geçiş sürelerinin dikkate alınmasına,
 
- Ortak transit rejimi kapsamında başlatılan parsiyel taşımalarda bir araçta bulunan tüm transit beyanlarına uygulanan yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında gümrük kaşesinin de tatbik edilerek imzalanmasına,
yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
Ayrıca, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yeniden yapılanmaya uygun şekilde ilgili maddelerde gerekli değişiklikler yapılmış ve ilgili mevzuatta geçen süre uyumsuzlukları giderilmiştir.
 
Yapılan düzenleme ile; izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan taşımalarda teminat yüklerinin hafifletilmesi, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında tanınan hakların geliştirilmesi ve transit rejiminin uygulanmasına yönelik uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır.